Algemene Voorwaarden

Disclaimer

1. Voorwaarden

Deze Website en bijbehorende domeinnamen zijn eigendom van Annah’s Lunchboetiek gevestigd te Mijdrecht. Door deze Website te bezoeken en te gebruiken verklaar je je akkoord met de volgende voorwaarden.

Ons privacy- en cookiebeleid vind je hier. Kun je niet instemmen met de voorwaarden of dit beleid, gebruik deze Website dan niet.

2. Toepasselijk recht

Door deze Website te bezoeken accepteer je dat het Nederlands recht hierop van toepassing is. Je accepteert dat alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

3. Aansprakelijkheid Annah’s

Annah’s stelt de inhoud van deze site met grote zorgvuldigheid samen. Annah’s geeft echter geen garanties voor de inhoud van de informatie en de actualiteit en correctheid daarvan. Annah’s is niet aansprakelijk voor de eventueel voorkomende fouten of onjuistheden danwel voor de gevolgen van het gebruik van de aangeboden informatie. Annah’s is niet aansprakelijk voor informatie die door derden aan Annah’s ter beschikking is gesteld voor vermelding op deze Website. Annah’s is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan door onbeschikbaarheid of onbereikbaarheid van de Website en het gebruiken van de Website waaronder begrepen onjuiste gegevensverwerkingen.

4. Eigen risico

Door het bezoeken van deze Website accepteer je dat gebruik van deze Website voor eigen risico is. Geen van de partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen, produceren en beschikbaar stellen van de Website kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige directe en indirecte schade, gevolgschade en andere schade welke kunnen ontstaan door een al dan niet mogelijke toegang, gebruik, browsen en het downloaden van materiaal van deze Website, veroorzaakt door virussen, bugs, menselijke of technische fouten, gebreken aan hardware, software of netwerk, of andere gebreken of vertragingen in netwerkverbindingen of gegevensoverdracht. Het downloaden, ook indien uitdrukkelijk toegestaan en mogelijk gemaakt op de Website, is voor eigen risico.

5. Onrechtmatige teksten

Ondanks dat Annah’s betrokken is in het ontwikkelen, produceren en beschikbaar stellen van de Website en de door derden op de site geplaatste teksten of andere materialen kan inzien en monitoren, accepteert Annah’s geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor claims met betrekking tot de inhoud van de teksten of materialen van derden. Annah’s behoudt zich het recht voor de door derden op de site geplaatste teksten te allen tijde te verwijderen.

6. Intellectuele eigendomsrechten

Dit is een Website van Annah’s. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, berusten bij Annah’s of bij derden die Annah’s een licentie hebben verstrekt. Je erkent en stemt ermee in dat het uitdrukkelijk is verboden om materialen, zoals beeldmerken en logos, audio -en videomaterialen, banners, teksten en de structuur en indeling evenals de broncode van deze site te wijzigen, te verveelvoudigen en te hergebruiken, al dan niet voor commerciële doeleinden, waaronder begrepen het exploiteren van eigen internetpagina’s, behalve in het geval Annah’s vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend. Annah’s zal haar intellectuele eigendomsrechten met al haar toekomende rechtsmiddelen in rechte handhaven en afdwingen.

8. Merken

Alle woordmerken op deze site zijn eigendom van Annah’s. Zonder schriftelijke toestemming van Annah’s is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

9. Privacy

Indien je op de Annah’s Website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals je naam en e-mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing. Wij raden je aan deze privacyverklaring goed te lezen voordat je ons deze gegevens verstrekt.

10. Hyperlinks

Deze Website bevat links naar Websites die door derden worden aangeboden en beheerd, en waarover Annah’s geen controle uitoefent. De links impliceren niet, direct of indirect, dat Annah’s de inhoud van de door derden beheerste sites heeft overzien of goedgekeurd of dat er associaties of sponsor relaties bestaan tussen Annah’s en derden, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld. Annah’s is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie van Websites waartoe bezichtiging via links op Websites van of naar Annah’s mogelijk zijn gemaakt. Het gebruiken van links vindt plaats op eigen risico.

11. Wijzigingen

Annah’s behoudt zich het recht voor de inhoud van deze disclaimer te wijzigen of aan te vullen wanneer zij dit noodzakelijk acht, zonder daarvoor enige voorafgaande waarschuwing te plaatsen. Door deze site te bezoeken, accepteer je dat je gebonden bent aan de herziene disclaimer. Annah’s raadt je derhalve aan regelmatig de disclaimer te lezen.

Annah’s Lunchboetiek

Anselmusstraat

Mijdrecht

/